بزرگترین مركز سرگرمی ایران این وبلاگ در تاریخ (88/9/2) توسط خودم ساخته شده است. برای دیدن سایر قسمت های وبلاگ از آرشیو موضوعی یا از قسمت جستجو مطلب خودتان را مشاهده کنید. تبادل لینک هم میکنم. ** **وبلاگ آموزشی تفریحی مسعود10** http://masoud10.mihanblog.com 2020-08-03T01:01:06+01:00 text/html 2016-09-23T08:23:04+01:00 masoud10.mihanblog.com masoud 4 قدرت پنهان شاهزاده ایرانی 3 http://masoud10.mihanblog.com/post/932 <font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#993300"><b>تو این پست میخوام شما را با چهار تا از قدرت های بازی شاهزاده ایرانی 3 که شاید دو تا از این قدرت ها رو نمیدونستید آشنا کنم.&nbsp;</b></font><div><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>قدرت RECALL و&nbsp;</b></font><b style="text-align: -webkit-right;"><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="2">EYE OF THE STORM را باهاش آشنایی دارید ولی یه توضیح دادیم برای اون دسته از افرادی که تازه میخوان بازی کنن.</font></b></div><div><b style="text-align: -webkit-right;"><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="2">ولی دو قدرت دیگه به نام های&nbsp;</font></b><b style="text-align: -webkit-right;"><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="2">WIND OF SANS و&nbsp;</font></b><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; text-align: -webkit-right;">SAND STORM ممکنه باهاش آشنایی نداشته باشید و برای اینکه بدونید این قدرت ها از چه مکانهایی بدست میاد عکس زیر را ببینید همانطور که در عکس زیر میبینید این مکان همان مکانهایست که شن ها آزاد میشه و همچنین جدول های زیر را مطالعه کنید.</b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8268385484/masou10.png" alt=""></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="2"><b><br></b></font><div><b><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2">قدرت RECALL.</font></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8268385084/RECALL_.jpg" alt=""></div><div><div align="right"> <table class="MsoTableGrid" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;mso-table-dir:bidi"> <tbody><tr> <td width="175" valign="top" style="width:131.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#006600">معنی :</font></b><o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="463" valign="top" style="width:347.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-right:none;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="2">به یاد بیاورید<o:p></o:p></font></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="175" valign="top" style="width:131.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#006600">مرحله استفاده از این قدرت :</font></b><o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="463" valign="top" style="width:347.4pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA">از مرحله </span><span dir="LTR">The Thrine Room </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">شروع میشه تا آخرین مرحله ادامه داره. <o:p></o:p></span></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="175" valign="top" style="width:131.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#006600"><b>مخزن شن مورد نیاز:</b></font><o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="463" valign="top" style="width:347.4pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="2">1 مخزن <o:p></o:p></font></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="175" valign="top" style="width:131.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#006600">روش استفاده از قدرت: </font></b><o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="463" valign="top" style="width:347.4pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA">دکمه </span><span dir="LTR">R</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> صفحه کلید را به مدت چند ثانیه نگه دارید تا به حالت مورد نظر قبلی برگردید سپس دکمه </span><span dir="LTR">R</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> را رها کنید ، ضمناً فقط 8 ثانیه به عقب بازمیگردد و این در نوار قرمز رنگ به وضوح دیده میشه.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="175" valign="top" style="width:131.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#006600"><b>توضیح مختصر در مورد این قدرت :</b></font><o:p></o:p></font></span></p> </td> <td width="463" valign="top" style="width:347.4pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با استفاده از این توانایی می توانید از اقدامات ناموفقی نظیر سقوط یا جهش ناموفق،شکست یا ازبین رفتن سلامتی و اشتباهات به وجود آمده را خنثی کرد.<o:p></o:p></font></span></p> </td> </tr> </tbody></table><br> </div></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right"><b><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2">قدرت&nbsp;</font></b><b><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="2">EYE OF THE STORM</font></b></div><div align="right"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8268385100/EYE_OF_THE_STORM.jpg" alt=""></div><div align="right"><div align="right"> <table class="MsoTableGrid" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;mso-table-dir:bidi"> <tbody><tr> <td width="175" valign="top" style="width:131.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;color:green;mso-bidi-language:FA">معنی :<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="463" valign="top" style="width:347.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-right:none;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;mso-bidi-language:FA">چشم طوفان<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="175" valign="top" style="width:131.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;color:green;mso-bidi-language:FA">مرحله استفاده از این قدرت :<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="463" valign="top" style="width:347.4pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;mso-bidi-language:FA">از مرحله </span><span dir="LTR">The Balconies </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family: Yekan;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;<span lang="FA">شروع میشه تا آخرین مرحله ادامه داره. <o:p></o:p></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="175" valign="top" style="width:131.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;color:green;mso-bidi-language:FA">مخزن شن مورد نیاز:<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="463" valign="top" style="width:347.4pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;mso-bidi-language:FA">1 مخزن <o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="175" valign="top" style="width:131.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;color:green;mso-bidi-language:FA">روش استفاده از قدرت: <o:p></o:p></span></p> </td> <td width="463" valign="top" style="width:347.4pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;mso-bidi-language:FA">دکمه </span><span dir="LTR">R</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:Yekan; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> صفحه کلید را فقط و فقط یک لحظه بزنید و رها کنید &nbsp;تا زمان آرام شود و بتوانید از درها رد شوید یا با آهسته شدن زمان به راحتی با دشمنان مبارزه کنید.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="175" valign="top" style="width:131.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;color:green;mso-bidi-language:FA">توضیح مختصر در مورد این قدرت:<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="463" valign="top" style="width:347.4pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;mso-bidi-language:FA">با استفاده از این توانایی می توانید زمان را آهسته و این آهسته کردن زمان برای مواقعی که درها سریع بسته میشوند یا دشمنان متعددی وجود دارند مورد استفاده قرار میگیرد.<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div></div><div align="right"><b><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="2"><br></font></b></div><div align="right"><b><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="2"><br></font></b></div><div align="right"><div align="right"><b><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2">قدرت&nbsp;</font></b><b><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="2">WIND OF SANS</font></b></div><div align="right"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8268385018/WIND_OF_SAND_.jpg" alt=""></div><div align="right"><div align="right"> <table class="MsoTableGrid" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;mso-table-dir:bidi"> <tbody><tr> <td width="175" valign="top" style="width:131.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;color:green;mso-bidi-language:FA">معنی :<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="463" valign="top" style="width:347.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-right:none;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;mso-bidi-language:FA">باد شن و ماسه<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="175" valign="top" style="width:131.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;color:green;mso-bidi-language:FA">مرحله استفاده از این قدرت :<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="463" valign="top" style="width:347.4pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;mso-bidi-language:FA">از مرحله </span><span dir="LTR">The Upper City </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:Yekan;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;تا قبل از گرفتن قدرت جدید .<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="175" valign="top" style="width:131.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;color:green;mso-bidi-language:FA">مخزن شن مورد نیاز:<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="463" valign="top" style="width:347.4pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;mso-bidi-language:FA">2 مخزن <o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="175" valign="top" style="width:131.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;color:green;mso-bidi-language:FA">روش استفاده از قدرت: <o:p></o:p></span></p> </td> <td width="463" valign="top" style="width:347.4pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;mso-bidi-language:FA">با کلیک راست گارد گرفته و سپس دکمه </span><span dir="LTR">R</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:Yekan;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> را فشار بدید. &nbsp;ضمناً زیاد به دشمنان نزدیک نشوید چون ممکن است قدرت شما خنثی بشه و شن ها هم از دست بره.<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="175" valign="top" style="width:131.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;color:green;mso-bidi-language:FA">توضیح مختصر در مورد این قدرت:<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="463" valign="top" style="width:347.4pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;mso-bidi-language:FA">در مواجه با دشمنان پرتعداد با زدن این قدرت باعث کم شدن جان دشمنان میشود و آنها را نیمه جان میکند.<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="2"><br></font></b></div></div><div align="right"><b><font face="Mihan-Iransans" color="#000099" size="2"><br></font></b></div><div align="right"><font color="#000099" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>قدرت SAND STORM</b></font></div><div align="right"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8268385050/SAND_STORM_.jpg" alt=""></div><div align="right"><div align="right"> <table class="MsoTableGrid" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;border:none;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;mso-table-dir:bidi"> <tbody><tr> <td width="175" valign="top" style="width:131.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;color:green;mso-bidi-language:FA">معنی :<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="463" valign="top" style="width:347.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-right:none;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;mso-bidi-language:FA">طوفان شن<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="175" valign="top" style="width:131.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;color:green;mso-bidi-language:FA">مرحله استفاده از این قدرت :<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="463" valign="top" style="width:347.4pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;mso-bidi-language:FA">از مرحله </span><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt;">The Hanging Gardens</span><span dir="LTR"> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:Yekan; mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;تا پایان بازی<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="175" valign="top" style="width:131.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;color:green;mso-bidi-language:FA">مخزن شن مورد نیاز:<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="463" valign="top" style="width:347.4pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;mso-bidi-language:FA">4 مخزن <o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="175" valign="top" style="width:131.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;color:green;mso-bidi-language:FA">روش استفاده از قدرت: <o:p></o:p></span></p> </td> <td width="463" valign="top" style="width:347.4pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;mso-bidi-language:FA">با کلیک راست گارد گرفته و سپس دکمه </span><span dir="LTR">R</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family:Yekan;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> را فشار بدید. &nbsp;ضمناً زیاد به دشمنان نزدیک نشوید چون ممکن است قدرت شما خنثی بشه و شن ها هم از دست بره.<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="175" valign="top" style="width:131.4pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;color:green;mso-bidi-language:FA">توضیح مختصر در مورد این قدرت:<o:p></o:p></span></p> </td> <td width="463" valign="top" style="width:347.4pt;border-top:none;border-left: solid windowtext 1.0pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0in 5.4pt 0in 5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-family:Yekan;mso-bidi-language:FA">در مواجه با دشمنان پرتعداد با زدن این قدرت باعث ازبین رفتن اکثر دشمنان شده و قدرت آن دوبرابر بیشتر از قدرت قبلی میباشد و دشمنان را به راحتی ازپا درمی آورد.<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div></div><p class="MsoNormal"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-family:Yekan; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><div><div></div></div></div> text/html 2016-09-20T03:04:14+01:00 masoud10.mihanblog.com masoud تاکسی زردا http://masoud10.mihanblog.com/post/930 <div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>یبار سوار این تاکسی زردا شدم همون اول کار خواستم بحث سیاسی کنم که یارو گفت:</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>کجای دنیا با جنسیس کوپه مسافرکشی میکنن که عین گاو پریدی تو ماشین من؟ text/html 2016-09-20T03:02:03+01:00 masoud10.mihanblog.com masoud اس ام اس های مخصوص تبریک عید غدیر http://masoud10.mihanblog.com/post/929 <div><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">عید کمال دین . سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت و ولایت امیر المومنین علیه السلام</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">بر شیعیان و پیروان ولایت خجسته باد</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans"> text/html 2016-09-20T03:00:37+01:00 masoud10.mihanblog.com masoud نظر یارو راجب روزنامه http://masoud10.mihanblog.com/post/928 <div><font face="Mihan-Iransans"><b>به یارو میگن : نظرت راجع به روزنامه ها چیه؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;میگه جام جم خشکه - رسالت تیزه - همشهری نرمه -&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>کیهان عالیه . . . با بقیه هنوزشیشه پاک نکردم. text/html 2016-09-20T02:59:36+01:00 masoud10.mihanblog.com masoud طنز عابربانک http://masoud10.mihanblog.com/post/926 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>ﺩﯾروز ﺭﻓﺘﻢ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮﻝ ﺑﮕﯿﺮﻡ</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>ﺩﮐﻤﻪ ﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺯﺩﻡ ﻋﮑﺲ ﯾﻪ ﻗﺒﺮ ﺭﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﯼ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺸﻮﻥ ﺩﺍﺩ</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺭﯾﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯿﮕﻢ :</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>ﺁﺧﻪ ﺍﯾﻦ ﭼﻪ ﻭﺿﻌﯿﻪ؟ ﻋﮑﺲ ﻗﺒﺮ ﻣﯿﺎﺩ ﺭﻭ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>ﻣﯿﮕﻪ: ﻣﻨﻈﻮﺭ عابر بانک اینه وقتی پول تو حسابت نیست از سر قبرم بیارم؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>عابربانکا چه بی اعصاب شدن بیشورا text/html 2016-09-20T02:59:02+01:00 masoud10.mihanblog.com masoud یک نصیحت ... http://masoud10.mihanblog.com/post/925 <div>یک نصیحت از دکتر " نیلجسیژوکستانیفیک"</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>دکتر "نیلجسیژوکستانیفیک" میگه: وقتی اینقدر تنبلی که اسم منو نمیخونی،عمرا نصیحتت کنم؟ text/html 2016-09-20T02:57:47+01:00 masoud10.mihanblog.com masoud جمله استراتژی قدیمی http://masoud10.mihanblog.com/post/924 <div><b><font size="3">ول کن تا ول کنم !&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3"><br></font></b></div><div><b><font size="3">جمله‌ای استراتژیک در زمان دعواهای بچگی! text/html 2016-09-19T11:36:33+01:00 masoud10.mihanblog.com masoud اس ام اس های ویژه عید غدیر http://masoud10.mihanblog.com/post/922 <div><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>اس ام اس های مخصوص تبریک عید غدیر (سری اول)</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>اوصاف علی به هر زبان باید گفت / این ذکر به پیدا و نهان باید گفت</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>در جشن ولی عهدی مسعود علی / تبریک به صاحب الزمان باید گفت</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>عید غدیر خم مبارک باد</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b> text/html 2016-09-08T03:46:42+01:00 masoud10.mihanblog.com masoud شیر و الاغ http://masoud10.mihanblog.com/post/920 <div><font face="Mihan-Iransans"><b>شیر روزی 18 ساعت استراحت می کنه الاغ روزی 18 ساعت کار می کنه&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>اگه کار زیاد باعث موفقیت میشد الان سلطان جنگل الاغ بود نه شیر&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>اینو گفتم كه برای علاف بودنتون عذاب وجدان نداشته باشین</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>ادامه بده</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>خدا قوت سلطاااااان text/html 2016-09-08T03:45:06+01:00 masoud10.mihanblog.com masoud خواب دیدن http://masoud10.mihanblog.com/post/919 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>عجب کابوسی دیدم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>ـ ┐—--— ┌ &nbsp; &nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>ـ |__ &nbsp;(o_o)</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>ـ / &nbsp; &nbsp; &nbsp;\||/ &nbsp;/ &nbsp;&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>ـ┇/ &nbsp; &nbsp;_//_ &nbsp; /</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>ـ┇ &nbsp;/________/</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>ـ &nbsp; &nbsp;┇ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ┇</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>خواب دیدم گوشیم دسته بابامه قفلشم بازه!!!!!!!</b></font></div> text/html 2016-09-08T03:44:37+01:00 masoud10.mihanblog.com masoud مدیر گروه دوست داشتنی http://masoud10.mihanblog.com/post/918 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3">میدونید فرق مدیرگروه با برف چیه؟؟؟؟؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">برف از آسمون میاد رو زمین میشینه.....</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">مدیرگروه همینجوری تو دل همه میشینه!!!!!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">آخه آدم انقد تو دل برو؟؟؟؟ ؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">الله اکبر!!!!!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">من برم واسه مدیر اسپند دود كنم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">میگن اینو تو هر گروهى بفرستى مدیر شام دعوتت میکنه text/html 2016-09-08T03:44:02+01:00 masoud10.mihanblog.com masoud خوابیدن روی ریل قطار http://masoud10.mihanblog.com/post/917 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>یه سوال برام پیش اومده</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>اینایی که میرن روی ریل قطار دراز میکشن و با پرستیژ خاصی عکسِ احساسی میگیرن،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>هیچ خبر دارن توالت قطار یکسره است؟؟؟ text/html 2016-09-08T03:43:25+01:00 masoud10.mihanblog.com masoud نرفتن زنها به استادیوم http://masoud10.mihanblog.com/post/916 <div><font face="Mihan-Iransans"><b>دولت میگه زن ها نرن استادیوم&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>چون اونجا الفاظ رکیک میشنون&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>.&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>دیگ خبرنداره تولاین و تلگرام دعوا که میشه&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>دخترا یه فحشایی میدن&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>که پسرا ازخجالت لفت میدن… text/html 2016-09-08T03:42:59+01:00 masoud10.mihanblog.com masoud مسافرت دست جمعی http://masoud10.mihanblog.com/post/915 <div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>وقتی دسته جمعی میرید مسافرت،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>مهم نیست که توی کدوم ماشین باشی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>مهم اینه که همیشه توی اون یکی ماشین بیشتر خوش میگذره</b></font></div> text/html 2016-09-05T05:21:23+01:00 masoud10.mihanblog.com masoud شمشیرهای مخفی شاهزاده ایرانی 2 http://masoud10.mihanblog.com/post/907 <font face="Mihan-Iransans" size="2">در این پست قصد دارم مکان<font color="#009900"> </font><font color="#3333ff">5 شمشیر مخفی شاهزاده ایرانی 2 </font>را شناسایی و در اختیار شما &nbsp;قرار بدیم، به همین منظور یک ویدیو با حجم 14 مگابایت در اختیار شما قرار دادیم و البته برای کاهش حجم ویدیو مجبور به سرعت دادن به فیلم بازی شدیم که شما میتونید سرعت آن را کاهش بدید برای این منظور فیلم مورد نظر را دانلود کرده و سپس با برنامه Windows Media Player ویندوز، فیلم دانلود شده را اجرا کنید. فیلم را پخش کنید و روی آن کلیک راست زده و گزینه play speed settings را بزنید و سرعت را کم کنید.</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff6600"><b>دانلود ویدیو آموزشی از مکانهای 5 اسلحه مخفی&nbsp;</b></font></div><div><div style="text-align: center;"><font size="3"><a href="http://s6.picofile.com/file/8266347218/%D9%BE%D9%86%D8%AC_%D8%B4%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_2.mp4.html" target="_blank" title="">دانلود</a>&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;حجم 14 مگابایت</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="3">معرفی اسلحه های مخفی و مکان آنها</font></b></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اسلحه اول: &nbsp;<font color="#3333ff">White Glove&nbsp;</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>معنی: <font color="#3333ff">دستکش سفید</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مکان سیو:&nbsp;<font color="#3333ff">Catacombs - present</font></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8266353342/1.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#3333ff"><br></font></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#3333ff"><br></font></b></font></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اسلحه دوم: &nbsp;</b><font color="#3333ff"><b>Teddy Bear&nbsp;</b></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>معنی:&nbsp;<font color="#3333ff">خرس عروسکی</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مکان سیو:&nbsp;</b></font><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>Mechanical Pit - present</b></font></div></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8266354492/steamworkshop_webupload_previewfile_395706829_preview_1_.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اسلحه سوم: &nbsp;</b></font><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>Flamingo</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>معنی:&nbsp;<font color="#3333ff">فلامینگو</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مکان سیو:&nbsp;</b></font><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>Garden Hall - present</b></font></div></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8266354784/3.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اسلحه چهارم: &nbsp;</b></font><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>Hockey Stick</b></font></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">معنی:&nbsp;<font color="#3333ff">چوب هاکی</font></b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مکان سیو:&nbsp;</b></font><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>Central Hall - past</b></font></div></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8266355100/4.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اسلحه پنجم: &nbsp;</b></font><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>Light Sword</b></font></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">معنی:&nbsp;<font color="#3333ff">شمشیر نورانی</font></b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مکان سیو:&nbsp;</b></font><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>Mystic Caves - past</b></font></div></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#ff0000"><b>این اسلحه قویترین اسلحه مخفی می باشد.</b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8266355250/5.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><hr><b><font color="#cc0000">*کپی برداری از این مطلب فقط با ذکر منبع یعنی masoud10.mihanblog.com مجاز می باشد.*</font></b></div><div><br></div> </div> text/html 2016-07-17T16:07:36+01:00 masoud10.mihanblog.com masoud جوک قصابی http://masoud10.mihanblog.com/post/905 <div><font size="3">رفته بودم قصابی ، خیلی هم شلوغ بود قصابه ، گوشت هرکی آماده میشداینجوری صداش میزد: گوساله کی بود ؟؟ گوسفند بیا جلو ! به یکی هم گفت: تو گوسفندی؟؟ گفت نه آقا من گاوم &nbsp;خوشبختانه من جیگر خواسته بودم گفت جیگر بیاد جلو</font></div><div><a href="https://telegram.me/joinchat/BnkTPT8_luBP5LTM5igtyQ" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(17, 133, 166); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="2">برای ورود به کانال کلیک کنید</font></a></div> text/html 2016-07-17T15:58:42+01:00 masoud10.mihanblog.com masoud جوک تنت سلامت http://masoud10.mihanblog.com/post/903 <div><font size="3"><b>یه جوری میگن پول میخای چیکار ” تنت سلامت ”</b></font></div><div><font size="3"><b>&nbsp;انگار همه پولدارا قطع نخاع هستن &nbsp;</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><a href="https://telegram.me/joinchat/BnkTPT8_luBP5LTM5igtyQ" target="_blank" title=""><font size="2">برای ورود به کانال کلیک کنید</font></a></div> text/html 2016-04-08T08:29:10+01:00 masoud10.mihanblog.com masoud دانلود بازی شاهزاده ایرانی بدون سانسور http://masoud10.mihanblog.com/post/902 <div style="text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>* توجه توجه *</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با سلام باز هم با ما همراه باشید با یک پست بسیار خوب و مفید.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگر شما هم جزء اون افرادی هستید که بازی های شاهزاده ایرانی را &nbsp;در نسخه های تقلبی و غیر اصلی بازی کردید و این بازی ها را با پخش نشدن فیلم ها و دمو ها و آهنگ های وسط بازی تمام کردید، از این پس می توانید با دانلود نسخه اصلی و اورجینال، این بازی را با لذت بیشتر و درک بیشتر از بازی به پایان برسانید. این نسخه های اصلی بازی در سایت بسیار خوب&nbsp;<b><font color="#3333ff">download.ir</font></b> پیدا کردم.</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>***</b> کپی برداری فقط با ذکر منبع اصلی سایت یعنی سایت&nbsp;</font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">download.ir ***</b></font></div><div style="text-align: right;"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></b></div><div style="text-align: right;"><b><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">prince of persia sand of time</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp; شاهزاده ایرانی (شن های زمان)</span></b></div><div style="text-align: right;"><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/8/86/Sands_of_time_cover.jpg/250px-Sands_of_time_cover.jpg" alt="Sands of time cover.jpg"><br><br></div><div style="text-align: right;"><b><font color="#3333ff">حجم: 1.57 گیگابایت</font><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span></b><a href="http://cdn.download.ir/?b=dlir-game&amp;f=Prince.of.Persia.The.Sands.of.Time.Download.ir.rar" target="_blank" title="دانلود بازی شاهزاده ایرانی 1"><b>دانلود</b></a></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><b><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">prince of persia warrior within شاهزاده ایرانی (در قلمرو جنگجویان )</span></b></div><div style="text-align: right;"><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/6/6f/Prince_of_Persia_-_Warrior_Within_Coverart.png/250px-Prince_of_Persia_-_Warrior_Within_Coverart.png" alt="Prince of Persia - Warrior Within"></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font color="#3333ff" style="font-weight: bold;">حجم: 4.3 گیگابایت</font><span class="Apple-tab-span" style="font-weight: bold; white-space: pre;"> </span><b><a href="http://cdn.download.ir/?b=dlir-game&amp;f=Prince.of.Persia.2.Warrior.Within.Download.ir.rar" target="_blank" title="دانلود بازی شاهراده ایرانی 2">دانلود</a></b></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><div><b><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">prince of persia the two thrones شاهزاده ایرانی (دو تاج و تخت)</span></b></div><div><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/3/3e/Pop3.jpg/250px-Pop3.jpg" alt="NTSC cover of Prince of Persia: The Two Thrones"></div><div><br></div><div><font color="#3333ff"><b>حجم: 1.61 گیگابایت</b><span class="Apple-tab-span" style="font-weight: bold; white-space: pre;"> </span></font><b><a href="http://cdn.download.ir/?b=dlir-game&amp;f=Prince.of.Persia.The.Two.Thrones.Download.ir.rar" target="_blank" title="دانلود بازی شاهراده ایرانی 3">دانلود</a></b></div><div><br></div><div><hr></div><div><b><font color="#cc0000">آموزش نصب:</font></b></div><div><br></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#3333ff">&nbsp;مرحله اول: بعد از دانلود بازی مورد نظر باید بازی را از حالت فشرده توسط برنامه winrar خارج کنید.</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#3333ff">مرحله دوم: نرم افزار درایو مجازی&nbsp;virtual clone drive را نصب کنید. &nbsp;</font></b><a href="http://cdn.p30download.com/?b=p30dl-software&amp;f=Virtual.CloneDrive.v5.5.0.0_p30download.com.rar" target="_blank" title="دانلود نرم افزار درایو مجازی">دانلود</a>&nbsp;<b>با حجم 1.68 مگابایت&nbsp;منبع:p30download.com</b></div><div><b><font color="#ff0000">توضیح :&nbsp;</font></b><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">این نرم افزار این امکان&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">را برای شما فراهم می کند تا قادر باشید&nbsp;</span><a class="backlink" href="http://p30download.com/fa/software/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">نرم افزار</a><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">هایی را که برای اجرا شدن به سی دی یا دی وی دی احتیاج دارند، بدون نیاز به حضور فیزیکی سی دی یا دی وی دی مورد نظر، از روی هارد دیسک سیستم اجرا کنید.</span><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">فایل های Image تولید شده به وسیله CloneDVD یا CloneCD می توانند در یک درایو مجازی از هارد دیسک یا</span><a class="backlink" href="http://p30download.com/fa/software/category/network-internet/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 18px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">شبکه</a><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">، نصب شده و با آن ها به همان شیوه ای که از درایو CD / DVD استفاده می شود، رفتار کرد</span><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">پشتیبانی از تمامی فرمت های رایج image، مانند ISO ، BIN ، CCD</span></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#3333ff">مرحل سوم: بعد از نصب برنامه virtual clone drive این برنامه را باز کنید و در قسمت number of drives مقدار آن را 1 یا 2 درایو انتخاب کنید .</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#3333ff">مرحله چهارم: به درون my computer رفته و بر روی درایو جدیدی که ایجاد کردید کلیک راست کرده و گزینه virtual clone drive و سپس ... mount را بزنید و فایل bin یا فایل iso را با زدن گزینه all file پیدا کرده و انتخاب کنید.</font></b></div><div><b><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#3333ff">مرحله پنجم: حالا اوتوران به طور اتوماتیک اجرا می شود و حالا راحت بازی را نصب کنید و اگر در حین بازی از شما در خواست سی دی شماره دو را کرد خیلی ساده همان مراحل قبلی یعنی&nbsp;</font></b><b><font face="Mihan-IransansBold" size="2" color="#3333ff">به درون my computer رفته و بر روی درایو جدیدی که ایجاد کردید کلیک راست کرده و گزینه virtual clone drive و سپس ... mount را بزنید و فایل bin یا فایل iso را با زدن گزینه all file پیدا کرده و انتخاب کنید.&nbsp;</font></b></div><div><hr><font color="#ff6666"><b>&nbsp;تمام توضیحات آموزشی توسط خودم - توضیحات و دانلود نرم افزار virtual clone drive توسط سایت p30download.com - دانلود بازی ها توسط سایت download.ir</b></font></div><div><br></div><div><br></div></div><h3 class="r" style="font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif;"><br></h3> text/html 2016-03-25T06:33:13+01:00 masoud10.mihanblog.com masoud آموزش کشتن غول زرد رنگ بازی شاهزاده ایرانی http://masoud10.mihanblog.com/post/901 <div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b><font color="#3333ff">خوشحال میشم </font><font color="#ff0000">نظرات </font><font color="#3333ff">خودتان را در مورد این مطلب ارسال کنید این آموزش توسط خودم نوشته شده و کپی کردن با ذکر منبع اشکالی نداره.</font></b></font></div><div><hr></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b><font color="#3333ff">در سیو&nbsp;the terrace شاهزاده ایرانی یک غول زرد وجود داره که در ظاهر کشتن این غول خیلی طولانی و سخت به نظر میرسه ولی با رعایت چند نکته در بازی میتونید به راحتی این غول را ازبین ببرید</font></b>.</font></div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#000099"><b>از سالها پیش در این وبلاگ این سوال را بارها و بارها دوستان پرسیده اند و منم جواب دادم و در این پست هم این آموزش را قرار میدم &nbsp;هم به صورت ویدیویی هم نوشتاری ، که دوستان استفاده کنند.</b></font><div><div style="text-align: right;"><img src="http://guides.gamepressure.com/princeofpersiathetwothrones/gfx/word/1058162453.jpg"></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b>به سوال یکی از دوستان توجه کنید:</b></font></div><div><div>جمعه 6 فروردین 95 13:09&nbsp;</div><div><div><b><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#ff0000">amir hossein پرسیده : &nbsp; &nbsp;</font></b><b style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0);">چگونه غول زرده را که سنگ پرت میکند رابکشیم باتشکر از سوال قبلی.</b></div></div></div></div><div><b style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">پاسخ من:</b></div><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#006600"><b>سلام برای کشتن غول زرد رنگ من برای اینکه بهتر متوجه بشید یک ویدیو آماده کردم از نحوه کشتن این غول که طبق ویدیویی که فرستادم این غول را بکش البته چندتا نکته مهم هم برای بهتر متوجه شدن مینویسم.</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#cc0000"><b>قدم اول:&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#006600"><b>مبارزه در وسط میدان هست و شما باید گارد گرفته و موقع ای که غول بهت حمله میکنه جاخالی بدی سپس تا میتونی بهش ضربه بزن دوباره غول میره بالا و دوباره میاد پایین و همین مراحل را روش پیاده کن بعد از چند بار غول مجسمه هایی سمت شما پرت میکنه که باید باز هم جاخالی بدی و بعدش توسط همون گارد گرفتن و جاخالی دادن بهش ضربه بزن.</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#cc0000"><b>قدم دوم:</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><b><font color="#006600">بعد از اینکه در قدم اول حدود 30 درصد از خون غول کم شد یه تخت سنگهای متحرکی توسط غول به روی زمین ریخته میشه که باید مراقب باشی بهش نخوری و در اینجا غول به سمت ستون هایی میره و اونجا چند ثانیه ای توقف میکنه که شما باید خیلی سریع از ستون بالا بری و بپری سمت غول و حالا یک لحظه شمشیر شاهزاده آبی</font><font color="#3333ff"> </font><font color="#006600">میشه </font><font color="#3333ff">(که به این آبی شدن شمیشر میگن speed kill یا کشتن سریع میگن)</font><font color="#006600"> که در همان لحظه نه دیرتر نه زودتر فقط و فقط در همان لحظه آبی شدن شمشیر یک کلیک کنید و منتظر باشید تا شاهزاده بره رو غول خودش چندتا عملیات انجام بده و اینجا هیچ دکمه ای نمیزنید تا زمانی که شمشیر آبی شد فقط یک بار کلیک کن خب بعد از اینکه یکی از بالاهای غول را قطع کردی سراغ بال دیگر او برو و همین مراحل را تکرار کن تا بال دومش نیز قطع شود.</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#cc0000"><b>قدم سوم:</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#006600"><b>بعد از اینکه بال دوم او را نیز قطع کردی باید این صخره ها را یکی پس از دیگری طی کنید تا به غول برسید فقط دقت کنید این حبابهایی که غول سمت شما پرت میکنه بهتون نخوره بعدش که روبروی غول قرار گرفتی میپری و شمشیر که آبی شد یک کلیک میکنی تا غول ازبین برود و بعدش یه ویدیو قشنگ پخش میشه.</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#cc0000"><b>** نکته : speed kill یا کشتن سریع چیست؟**</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3" color="#006600"><b>در بعضی از مواقع بازی بخصوص موقع کشتن غول ها در برخی جاهای مبارزه با غول ها ناگهان شمشیر و هاله ای نور آبی دور شمشیر شاهزاده ایجاد میشه که همان لحظه اسپید کایل یا کشتن سریع باید آغاز بشه و به محض روشن شدن شمشیر یک کلیک باید کرد اگر تعداد کلیک ها بیشتر بشه یا دکمه ای از صفحه کلید زده بشه غول شما را میزنه . خلاصه هر وقت شمشیرت آبی شد یک کلیک کن و دیگه دست به موس و کیبورد نزن تا زمانی که دوباره شمشیر آبی بشه اونوقت هم باید کلیک کرد. ابتدا چون ممکنه طبق عادت و استرسی که داری نا خودآگاه دستت بیشتر کلیک میکنی که اون موقع غول شما را پرت میکنه پایین.</b></font></div><div><hr><b><div style="text-align: center;"><b><font size="2">این هم لینک ویدیویی آپارات و پیکوفایل برای کشتن این غول با حجم 16 مگابایت.</font></b></div></b></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">*دانلود از سایت پیکوفایل*</font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8244644776/the_terrace_masoud10.mp4.html" target="" title=""><font size="3">دانلود</font></a></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3">*دانلود از سایت آپارات*</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="3"><br></font></b></div><div style="text-align: center;">[http://www.aparat.com/v/9aMlu]</div><div style="text-align: center;"><br></div></div> text/html 2016-02-08T16:18:18+01:00 masoud10.mihanblog.com masoud جوک دختران دم بخت http://masoud10.mihanblog.com/post/900 <span style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: Yekan, sans-serif; font-size: 12.8px; line-height: 25px; text-align: justify;">ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺩﻡ ﺑﺨﺖ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻦ :</span><br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: Yekan, sans-serif; border-image-slice: 0; line-height: 25px; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 12.8px;"><span style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: Yekan, sans-serif; font-size: 12.8px; line-height: 25px; text-align: justify;">.</span><br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: Yekan, sans-serif; border-image-slice: 0; line-height: 25px; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 12.8px;"><span style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: Yekan, sans-serif; font-size: 12.8px; line-height: 25px; text-align: justify;">.</span><span class="remaining" style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: Yekan, sans-serif; border-image-slice: 0; line-height: 25px; box-sizing: border-box; text-align: justify; vertical-align: middle; display: inline; font-size: 12.8px;"><br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; color: inherit; border-image-slice: 0; line-height: inherit; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: transparent;">.<br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; color: inherit; border-image-slice: 0; line-height: inherit; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: transparent;">ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ<br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; color: inherit; border-image-slice: 0; line-height: inherit; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: transparent;">ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ<br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; color: inherit; border-image-slice: 0; line-height: inherit; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: transparent;">ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻥ ...<br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; color: inherit; border-image-slice: 0; line-height: inherit; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: transparent;">ﭼﻮﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩﺷﻮﻥ ﺧﻴﻠﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻮﺩ،<br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; color: inherit; border-image-slice: 0; line-height: inherit; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: transparent;">ﺗﻮ ﻳﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺟﺎ ﻧﻤﻴﺸﺪﻥ،<br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; color: inherit; border-image-slice: 0; line-height: inherit; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: transparent;">ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻘﺴﯿﻤﺸﻮﻥ ﮐﺮﺩﯾﻢ |:</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"> text/html 2016-02-08T16:15:23+01:00 masoud10.mihanblog.com masoud مقدار شکر موجود در محصولات مختلف http://masoud10.mihanblog.com/post/899 <img src="http://joky.ir/upload/items/iddGTGpXM9y7GmJCt.jpeg"> text/html 2016-02-08T16:12:56+01:00 masoud10.mihanblog.com masoud دیوار مهربانی معتادها http://masoud10.mihanblog.com/post/898 <img src="http://joky.ir/upload/items/idkfOVoY3TXoCp3Lz.jpeg"> text/html 2016-01-19T09:24:11+01:00 masoud10.mihanblog.com masoud جوک های نایاب3 http://masoud10.mihanblog.com/post/897 <font face="Mihan-IransansBold" size="4"><b><span style="line-height: 25px; text-align: justify;">شنیدم تو کشور کانادا نزدیک عید که میشه همه قیمت ها میاد پایین تا همه بتونن خرید کنن.</span><br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border-image-slice: 0; line-height: 25px; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="line-height: 25px; text-align: justify;">غذای شب عیدشون هم بوقلمونه. قیمتش از 20 دلار میاد به 5 دلار تا همه شاد باشن و کسی احساس فقر نکنه.</span><br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border-image-slice: 0; line-height: 25px; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="line-height: 25px; text-align: justify;">تو مملکت ما هنوز 1 ماه مونده به عید, قیمت برخی اجناس دوبرابر شده. وای به حال شب عید.</span></b></font> text/html 2016-01-19T09:23:22+01:00 masoud10.mihanblog.com masoud جوک های نایاب 2 http://masoud10.mihanblog.com/post/896 <span style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: Yekan, sans-serif; font-size: 12.8px; line-height: 25px; text-align: justify;">میگن زیبا رویان بی وفان</span><br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: Yekan, sans-serif; border-image-slice: 0; line-height: 25px; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 12.8px;"><br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: Yekan, sans-serif; border-image-slice: 0; line-height: 25px; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 12.8px;"><span style="color: rgb(119, 119, 119); font-family: Yekan, sans-serif; font-size: 12.8px; line-height: 25px; text-align: justify;">.</span><span class="remaining" style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(119, 119, 119); font-family: Yekan, sans-serif; border-image-slice: 0; line-height: 25px; box-sizing: border-box; text-align: justify; vertical-align: middle; display: inline; font-size: 12.8px;"><br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; color: inherit; border-image-slice: 0; line-height: inherit; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: transparent;">.<br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; color: inherit; border-image-slice: 0; line-height: inherit; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: transparent;"><br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; color: inherit; border-image-slice: 0; line-height: inherit; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: transparent;">.<br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; color: inherit; border-image-slice: 0; line-height: inherit; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: transparent;"><br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; color: inherit; border-image-slice: 0; line-height: inherit; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: transparent;">.<br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; color: inherit; border-image-slice: 0; line-height: inherit; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: transparent;">.<br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; color: inherit; border-image-slice: 0; line-height: inherit; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: transparent;">.<br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; color: inherit; border-image-slice: 0; line-height: inherit; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: transparent;">.<br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; color: inherit; border-image-slice: 0; line-height: inherit; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: transparent;">.<br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; color: inherit; border-image-slice: 0; line-height: inherit; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: transparent;"><br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; color: inherit; border-image-slice: 0; line-height: inherit; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: transparent;">.<br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; color: inherit; border-image-slice: 0; line-height: inherit; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: transparent;"><br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; color: inherit; border-image-slice: 0; line-height: inherit; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: transparent;">الان من بی وفام آیا؟؟؟!! text/html 2016-01-19T09:20:05+01:00 masoud10.mihanblog.com masoud جوک های نایاب http://masoud10.mihanblog.com/post/895 <font face="Mihan-IransansBold" size="4"><span style="line-height: 25px; text-align: justify;">پلیس جلو ماشین دختره رو میگیره میگه : خانوم نمی تونید از این اینجا برید، مسیر همت به امام حسین بسته است&nbsp;</span><br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border-image-slice: 0; line-height: 25px; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle;"><br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border-image-slice: 0; line-height: 25px; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle;"><span class="remaining" style="position: relative; direction: rtl; border: none; border-image-source: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border-image-slice: 0; line-height: 25px; box-sizing: border-box; text-align: justify; vertical-align: middle; display: inline;"><br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border-image-slice: 0; line-height: inherit; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: transparent;"><br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border-image-slice: 0; line-height: inherit; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: transparent;"><br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border-image-slice: 0; line-height: inherit; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: transparent;"><br style="position: relative; direction: rtl; border: none; box-shadow: none; outline: none; padding: 0px; margin: 0px; border-image-slice: 0; line-height: inherit; box-sizing: border-box; text-align: center; vertical-align: middle; background-color: transparent;">دختره میگه : من شما پسرا رو خوب می‌شناسم وقتی قسم میخورید حتما دارید دورغ میگید....</span></font>